Dekanijski animatorji so večinoma duhovniki, ki v posameznih dekanijah podrobneje spremljajo eno ali več od 10 pastoralnih področij. Pastoralna služba skrbi za koordinacijo njihovega delovanja. Dekanijski animatorji pokrivajo naslednja področja (v oklepaju so navedeni odgovorni za to področje v nadškofiji):

  • oznanjevanje in kateheza (Urban Kokalj)
  • bogoslužje in bogoslužni sodelavci (mag. Roman Starc)
  • karitativne dejavnosti (Jože Kern)
  • mladina in študentje (Matevž Mehle)
  • družina (mag. Luka Mavrič)
  • ŽPS in DPS (David Jensterle)
  • duhovni poklici (msgr. dr. Franc Šuštar)
  • mediji (Boštjan Prevc)
  • katehumenat (p. Ivan Bresciani DJ)
  • gospodarstvo (Blaž Gregorc)

 

PRAVILNIK O DELOVANJU DEKANIJSKIH ANIMATORJEV

 

1. V nadškofiji ima vsaka dekanija animatorje za naslednja pastoralna področja: za bogoslužje in bogoslužne sodelavce, karitativne dejavnosti, oznanjevanje in katehezo, katehumenat, mladino, družino, ŽPS in DPS, medije, duhovne poklice, gospodarstvo.

 

Vloga škofijskega voditelja animatorjev posameznega področja

2. Vsako od navedenih področij ima svojega škofijskega voditelja, ki je običajno tudi voditelj ustrezne škofijske komisije, odbora ali urada. Ta je dolžan sklicati vse dekanijske animatorje na skupno srečanje najmanj dvakrat letno. Pri izvedbi srečanj mu je lahko v pomoč ustrezen škofijski urad, ki s svojim delovanjem pokriva njegovo področje.

3. Na tem srečanju je škofijski voditelj dolžan prenesti animatorjem sklepe škofijskih teles, ki zadevajo njegovo področje in jim dati potrebne smernice, navodila in priporočila za njihovo delovanje v vlogi animatorja v dekaniji ali posameznih župnijah.

4. O vsakem takem srečanju se vodi zapisnik, ki ga po srečanju prejmejo animatorji (tudi tisti, ki so bili odsotni), Pastoralna služba in tajnik ŠPS, en izvod pa se hrani v arhivu škofijskega voditelja.

5. Če je potrebno, škofijski voditelj na srečanje animatorjev povabi ustreznega strokovnjaka za konkretno tematiko, ki se na srečanju obravnava.

 

Vloga dekanijskega animatorja

6. Dekanijski animator se je dolžan po svojih najboljših močeh truditi, da se v njegovi dekaniji uresničujejo cilji, ki jih ima njegovo pastoralno področje.

7. Na škofijskem srečanju animatorjev ti poročajo o stanju glede tega pastoralnega področja v njihovi dekaniji in posredujejo morebitne predloge dekanijskih teles ali posameznikov.

8. Dekanijski animatorji so dolžni pri prvi dekanijski rekolekciji ali na pastoralni konferenci poročati o srečanju in prenesti dekanijskim duhovnikom ali ustreznim telesom posredovane sklepe ali smernice. Če je to potrebno, o tem sprožijo razpravo in sklepe posredujejo škofijskemu voditelju najkasneje ob ponovnem srečanju animatorjev ali kako drugače.

 

Naloge dekana

9. Vsak dekan je dolžan na dekanijski rekolekciji ali  pastoralni konferenci, oziroma seji dati animatorju ustrezen čas na razpolago, najbolje kmalu po začetku ali takoj po duhovnem uvodu in prebranem zapisniku.

 

Naloge Pastoralne službe

10. Pastoralna služba na začetku vsakega pastoralnega leta prosi dekane, da v svoji dekaniji  poiščejo nove animatorje, če se je zaradi prestavitev ali drugih vzrokov mesto animatorja za določeno področje izpraznilo. Dekani posredujejo Pastoralni službi imena vseh ali vsaj novih animatorjev. Če pride do sprememb med letom, za to poskrbi škofijski voditelj. 

….