Tajništvo Slovenske škofovske konference je zbralo podatke in uredilo osmo številko digitalne publikacije Letno poročilo Katoliške Cerkve v Sloveniji za leto 2022, ki zajema podatke za desetletje 2011–2021.

Podatke so posredovale posamezne (nad)škofije, ki so jih pridobile od župnij, Konferenca redovnih ustanov Slovenije, društva in druge cerkvene ustanove. Prikaz številk svetovne cerkvene statistike ter primerjalnih vrednosti za druge države (npr. število krstov, število redovnic ipd.) je vzet iz publikacije Svetega sedeža Annuarium Statisticum Ecclesiae 2020.

 

LETNO POROČILO KATOLIŠKE CERKVE V SLOVENIJI 2022

 

Leta 2021 je imela Slovenija 2.107.180 prebivalcev, od teh je bilo 1.490.535 katoličanov (70,68 %). Lokalna Cerkev je razdeljena v dve metropoliji s sedežema v Ljubljani in v Mariboru ter ima šest škofij: Celje, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Novo mesto. V Sloveniji je 685 teritorialnih župnij in dve personalni (bolniška v Ljubljani in univerzitetna v Mariboru). V Sloveniji je 2.901 cerkva in kapel.

 

V Katoliški Cerkvi v Sloveniji je bilo leta 2021:

 • 13 (nad)škofov,
 • 976 duhovnikov (721 škofijskih in 255 redovnikov),
 • 40 stalnih diakonov,
 • 44 misijonark in misijonarjev,
 • 430 redovnic ter
 • 633 laiških katehistinj in katehistov.
 • 571 ključarjev oz. članov ŽPS,
 • 000 prostovoljk in prostovoljcev Karitas,
 • 997 predšolskih in osnovnošolkih otrok vključenih v župnijsko katehezo ter
 • 148 mladih vpisanih v katoliško izobraževalno vertikalo.

Redovništvo
V šestih škofijah deluje 12 moških in 15 ženskih redovnih skupnosti, 3 svetne ustanove ter 6 novih oblik Bogu posvečenega življenja. V letu 2021 je bilo v Sloveniji 737 redovnic in redovnikov. Najstarejša redovna skupnost, prisotna na slovenskem ozemlju, so cistercijani, saj je bil njihov prvi samostan pri nas ustanovljen leta 1136. Sledijo benediktinci (1140) kartuzijani (1160), križniki (1198), frančiškani (1229), minoriti (1239), klarise (1300), jezuiti (1597), kapucini (1606), karmeličanke (1650) in uršulinke (1702). Po dostopnih podatkih slovenski redovi imajo 81 samostanov ter 77 objektov s statusom kulturnega spomenika, pri čemer so nekateri celo državnega pomena. Največ jih imajo frančiškani (35), sledijo minoriti (24), uršulinke (4), benediktinci (3) in jezuiti (3).

Zakramenti
V letu 2021 je bilo v Sloveniji podeljenih:

 • 113 svetih krstov,
 • 344 prvih svetih obhajil,
 • 817 svetih birm,
 • 805 cerkvenih porok ter
 • posvečenih 6 novomašnikov.

V letu 2021 je bilo opravljenih 16.529 cerkvenih pogrebov.

 

Katoliške izobraževalne in socialne ustanove Katoliške Cerkve v Sloveniji:

 • 31 vzgojno-izobraževalnih zavodov,
 • v katoliških vrtcih 1.614 vpisanih otrok,
 • 203 učencev obiskovalo katoliške osnovne in srednje šole,
 • 331 študentov bilo vpisanih v katoliške visokošolske ustanove ter
 • v 14 domovih za ostarele bivalo 1.236 oskrbovancev.

 

Šolstvo

V okviru Katoliške Cerkve v Sloveniji in po njenih pravnih osebah (škofijah, župnijah, redovnih skupnostih ipd.) deluje:

Na področju visokega šolstva: Katoliški inštitut, Teološka fakulteta UL, 12 študentskih domov.

Na področju srednjega šolstva: 4 katoliške gimnazije in 4 dijaški domovi.

Na področju osnovnega šolstva: 2 katoliški osnovni šoli.

Na področju predšolske vzgoje: 19 vrtcev.

Na področju glasbenega šolstva: 5 zasebnih katoliških glasbenih šol, 4 orglarske šole in Konservatorij Jurija Slatkonje v Novem mestu.

Štiri katoliške gimnazije dosegajo odlične rezultate na različnih področjih ter tako nadaljujejo bogato tradicijo katoliških izobraževalnih ustanov.

 

Sakralna kulturna dediščina

 • 3 (nad)škofijski arhivi.
 • 1 muzej krščanstva na Slovenskem.
 • V letu 2021 je v petih slovenskih škofijah na področju sakralne glasbe delovalo 20.242 oseb.

Po stanju registra Ministrstva za kulturo o vpisani sakralni kulturni dediščini iz januarja 2009 je v Sloveniji 6.157 sakralnih enot (cerkve, kapele, zidana znamenja in križi).

 

Dobrodelnost Katoliške Cerkve v Sloveniji

Slovenski verniki na različne načine podpirajo dobrodelno dejavnost Cerkve. Vsem najbolj znano delovanje Karitas še zdaleč ni edina oblika dobrodelnosti. Poleg številnih manjših društev in organizacij, ki v lokalnem okolju na prepoznaven in učinkovit način uresničujejo karitativno razsežnost evangelija, Katoliška Cerkev v Sloveniji podpira tudi dobrodelno dejavnost svetega očeta ter pomaga lokalnim Cerkvam v svoji bližini. Tako so katoliški verniki v Sloveniji med letoma 2011 in 2021 darovali skupaj 633.995,05 EUR ter v letih 2001–2019 za Sveto deželo namenili 831.844,80 EUR.

Slovenska Karitas

V letu 2021 je v Sloveniji v okviru mreže Karitas:

 • bilo razdeljenih 3.050 ton hrane;
 • preko 20.000 družin oz. 114.00 oseb je prejelo pomoč v obliki plačila položnic in drugo materialno pomoč;
 • 950 otrok je prejelo šolske potrebščine v obliki paketa ali bonov za delovne zvezke;
 • 684 osnovnošolcev in dijakov je bilo deležnih pomoči pri plačilu kosila, prevoza in obšolskih dejavnosti;
 • 980 otrok je bilo vključenih v botrstvo in posvojitev na razdaljo, otroci pa so bili deležni tudi obdarovanj ob praznikih in učne pomoči;
 • 633 oseb je bilo vključenih v letovanja družin, otrok in starejših.

 

Strokovni delavci in usposobljeni prostovoljci na škofijskih in župnijskih Karitas so:

 • opravili 543.300 ur prostovoljnega dela,
 • izvedli 12.947 individualnih svetovanj, v katera je bilo vključenih 5.569 gospodinjstev;
 • v različne oblike družabnih dogodkov je bilo vključenih 25.211 starejših;
 • prostovoljci so v 46.866 obiskih razveselili in pomagali starejšim osebam;
 • 593 družinskih članov iz socialno ogroženih družin je bilo vključenih v strokovno vodene skupine, delavnice in izobraževanja;
 • več kot 8.855 otrok je bilo vključenih v obdarovanja, delavnice, družabne dogodke; od tega 256 v centre za mlade in otroke.

Poleg splošnih dobrodelnih programov organizacije Karitas izvajajo tudi socialnovarstvene programe na področju pomoči odvisnikom, materinskih domov, brezdomcev, ambulant za osebe brez zavarovanja in pomoči žrtvam trgovine z ljudmi.

 

Vir: https://katoliska-cerkev.si/letno-porocilo-katoliske-cerkve-v-sloveniji-2022