Nadškofijski arhiv Ljubljana je zasebni arhiv Nadškofije Ljubljana in v okoli 700 fondih in zbirkah hrani dobrih 1300 tekočih metrov arhivskega gradiva od 12. do 21. stoletja. Fondi in zbirke so razdeljeni na 7 osnovnih skupin, in sicer na škofijski arhiv Ljubljana, kapiteljski arhiv Ljubljana, zapuščine škofov, duhovnikov in drugih, društva, zbirke, župnijski arhivi župnij ljubljanske nadškofije in novomeške škofije ter razno.

  1. Škofijski arhiv Ljubljana: gradivo, ki je nastalo iz poslovanja centralnih uradov ljubljanske škofije (od 15. do 21. stoletja).
  2. Kapiteljski arhiv: vsebuje gradivo, nastalo v času poslovanja ljubljanskega stolnega kapitlja oz. njegovih predhodnikov (1394–1951).
  3. Zbirke: nad dvajset samostojnih zbirk, med drugim zbirke listin, rokopisov, fotografij, načrtov, geografskih zemljevidov (1140–).
  4. Društva: gradivo v glavnem cerkvenih društev, ki so delovala od konca 19. stoletja dalje.
  5. Zapuščine, ki se delijo na zapuščine škofov in na zapuščine duhovnikov in drugih: gre za okoli 300 zapuščin ljubljanskih škofov, duhovnikov in nekaterih laikov (od 16. stoletja dalje).
  6. Župnijski arhivi: arhiv hrani župnijske arhive tistih župnij ljubljanske nadškofije in novomeške škofije, ki so svoje arhive izročile v hrambo NŠAL.
  7. Razno: fondi katoliških misij v tujini, raznih institucij, vojaških enot, itd.

V arhivu so zaposleni štirje strokovno usposobljeni arhivisti, od katerih vsak pokriva svoje področje.

Doc. dr. Julijana Visočnik – vodja arhiva, arhivska svetovalka. Pokriva starejši del škofijskega arhiva in del zbirk.

Nataša Car, arhivistka. Pokriva zbirko listin in rokopisov, kapiteljski arhiv Ljubljana, škofijska gospostva, del zbirk in vodi pisarno arhiva.

Mag. Tone Krampač, arhivski svetovalec. Pokriva župnijske arhive, prepise matičnih knjig in skrbi za digitalizacijo gradiva.

Mag. Blaž Otrin, arhivski svetovalec. Pokriva zapuščine, društva, novejši del škofijskega arhiva, fotografsko zbirko in vodi register fondov.

Nadškofijski arhiv Ljubljana

Krekov trg 1, 1000 Ljubljana

Telefon: 01/23-47-570

E-naslov: [email protected]

Delovni čas:

Ponedeljek: od 8.00 do 15.30

Od torka do petka: od 8.00 do 13.30

Zaprto: od 1. do 20. avgusta, ob državnih praznikih in na praznik sv. Rešnjega Telesa