V prostorih galerije Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani bo v torek, 6. decembra 2011, na novinarski konferenci potekala predstavitev monografije z naslovom Ljubljanska škofija 550 let. Ob letošnjem častitljivem jubileju ustanovitve je Nadškofija Ljubljana izdala obsežno monografijo z naslovom Ljubljanska škofija 550 let. Razdeljena je na tri dele.
 

V prvem delu sedem avtorjev oriše nastanek škofije v iztekajočem se srednjem veku – cesar Friderik III. je listino o ustanovitvi ljubljanske škofije podpisal 6. decembra 1461, papež Pij II. pa je ustanovitev potrdil 6. septembra 1462 – in njen razvoj vse do danes. Ta razvoj so na poseben način zaznamovale spremembe škofijskih meja in ustanovitev ljubljanske metropolije v času cesarja Jožefa II. (delovala je do 1807), vnovično povzdignjenje ljubljanske škofije v nadškofijo leta 1961 oziroma ustanovitev Ljubljanske cerkvene pokrajine leta 1968 in razdelitev Ljubljanske cerkvene pokrajine na dve metropoliji (ljubljansko in mariborsko) ter ustanovitev novomeške škofije leta 2006.

V drugem delu nas 17 avtorjev seznani z dejavnostmi, ki so povezane z razgibanim življenjem škofije in njene duhovne podobe, začenši z vzgojo in izobraževanjem duhovnikov, vlogo redovnikov v škofiji, misijonsko zavestjo in skrbjo za slovenske izseljence, socialno dejavnostjo, oblikami ljudske pobožnosti, uveljavljanjem slovenskega jezika, literarnim delom duhovnikov v slovenskem, nemškem in latinskem jeziku, likovni umetnosti, arhitekturi in glasbi. Posebno poglavje je namenjeno češčenju zavetnikov ljubljanske (nad)škofije.

V tretjem delu so v slovenskem prevodu prvič zbrane vse listine, ki so zaznamovale prelomne trenutke v zgodovini ljubljanske škofije. Prvih šest je tokrat prevedenih prvič.

Vzporedno z monografijo je Nadškofijski arhiv v Ljubljani ob častitljivem jubileju pripravil priložnostno razstavo z istim naslovom, ki bo odprta takoj po novinarski konferenci. Na sedemnajstih tematsko zasnovanih panojih sta v sliki in besedi predstavljena vloga in pomen Gornjega Gradu, ustanovitev ljubljanske škofije, rast in razvoj škofije, protestantizem, katoliška prenova in rekatolizacija Notranje Avstrije, kultura in znanost, nova podoba ljubljanske nadškofije leta 1788, ljubljanska škofija v Ilirski metropoliji, razcvet katoliškega življenja od sredine 19. stoletja dalje, versko življenje do druge svetovne vojne, tragedija druge svetovne vojne, obnova po drugi svetovni vojni, ustanovitev ljubljanske metropolije leta 1968, nova podoba ljubljanske metropolije 2006, karitativna in misijonska dejavnost, razvoj verskega življenja in izobraževanje. Sliko in besedo dopolnjuje izbor bogoslužnih predmetov in knezoškofovskih insignij. Razstava bo v kletnih prostorih na Krekovem trgu 1 v Ljubljani odprta do 7. januarja 2012.


Besedilo je pripravil vodja Nadškofijskega arhiva dr. France M. Dolinar, ki je na voljo tudi za dodatne informacije: tel. 01/234–75–70 in e-naslov: [email protected].


Objavljeno 05. 12. 2011

Podobni prispevki