Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, usklajuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji.

ŽPS predstavlja in izraža edinost v različnosti karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov.

Ustanovitelj ŽPS je župnik.

ŽPS sestavljajo:
– člani po službi: župnik, kaplan(i), zastopnik katehistov in katehistinj, gospodarskega sveta ali ključarjev;
– voditelji ali delegati posameznih skupin: predstavnik redovnih skupnosti, Župnijske karitas, pevcev, mladinskih, študentskih, predzakonskih in zakonskih skupin, duhovnih gibanj, molitvenih in drugih skupin ter združenj;
– izvoljeni člani, ki sestavljajo vsaj polovico vseh članov in zastopajo soseske, naselja ali ulice; število določi župnik glede na število prebivalcev;
– če ima župnija v soupravi več manjših župnij, lahko ustanovi medžupnijski pastoralni svet;
– župnik lahko imenuje največ 5 članov glede na spol, starost, poklic, da s tem spopolni sestavo sveta.

iz statuta ŽPS

Dekanijski pastoralni svet (DPS) je dekanijsko posvetovalno in delovno telo, ki v soglasju s smernicami Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem (Sinode) in škofijskim pastoralnim načrtom proučuje, načrtuje, usklajuje, spodbuja ter preverja pastoralno delo v dekaniji.

DPS predstavlja in izraža edinost v različnosti karizem, služb in župnij v dekaniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v dekaniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in služenja ter pri tem povezuje delo duhovnikov, redovnikov, redovnic in laikov.

Ustanovitelj DPS je v soglasju z dekanijskimi duhovniki dekan.

DPS sestavljajo:
– člani po službi: dekan, dekanijski animator za ŽPS
in voditelji komisij za oznanjevanje, bogoslužje in karitativno dejavnost (služenje);
– po en predstavnik vsakega ŽPS v dekaniji oziroma dva, če je dekanija z manjšim številom župnij; župnije, ki imajo nad 4.000 prebivalcev, izvolijo dva predstavnika.

iz statuta DPS